skip to Main Content
+420 608 177 335 studijni@manazerskyinstitut.cz

O nás

Vzdělávání MBA (Master of Business Administration) a studijní poradenství společnosti MANAŽERSKÝ INSTITUT – akreditované studium MBA vychází z osvědčených anglosaských principů výuky MBA. Zakládáme si proto na vysoké odbornosti a profesní kvalitě našich lektorů, maximální orientaci na praktickou uplatnitelnost poskytovaného studia a na osobním přístupu ke studujícím.

Z těchto důvodů je u nás i nepřekročitelnou normou výuka v malých skupinách, individuální přístup ke studujícím, studium postavené na skutečných příkladech z praxe. Studium je flexibilní, uzpůsobené pro pracovně velmi vytížené posluchače. Naprostou samozřejmostí jsou i konzultace a studijní poradenství na míru potřebám každého klienta.

Nespornou výhodou vzdělávání u společnosti MANAŽERSKÝ INSTITUT akreditované studium MBA je i fakt, že vybrané předměty v rámci našich programů MBA jsou samostatně akreditovány a je z nich možné obdržet osvědčení!

Profesní vzdělávací program MBA ve specializacích Public Relations Veřejná správa, které v současnosti nabízíme, vychází z úcty k teorii a aktuálním metodám oblasti PR a komunikačního managementu, respektive akcentu na stěžejní a profilová témata z veřejné správy, avšak pracuje zejména s praxí a každodenní reálnou zkušeností.

Cílem námi poskytovaných MBA programů anglosaského střihu je studujícímu usnadnit jeho pracovní pozici na trhu práce a zvýšit jeho konkurenční výhody, posílit jeho strategické rozhodování, osobní rozvoj, komunikační kompetenci, ale i vedení a motivování týmů. Po celou dobu studia platí, že veškerá výuka a průběžné proškolování je orientováno na získání praktických a široce uplatnitelných dovedností.

Díky intenzivnímu pojetí, synergii a progresivním metodám výuky je u nás studium MBA jednoleté, aniž by jakkoliv rezignovalo na standardy kvalitní a zodpovědné výuky tradičních program MBA. Programy MBA Public Relations a Veřejná správa jsou rozloženy vždy do dvou semestrů po pěti specializačních modulech, v druhém semestru je navíc zařazen samostatný formát – Diplomová práce.

Ke každému specializačnímu modulu se v rámci semestru konají minimálně dvě tematická setkání, každé v rozsahu 90 minut. Setkání probíhají v odpoledních až večerních hodinách, aby vyhovovala i mimopražským a velmi pracovně vytíženým studentům, účast na nich však není povinná. V rámci těchto kontaktních setkání jsou řešeny nejfrekventovanější problémy jednotlivých témat studia, požadavky a konkrétní dotazy z praxe klietů a také jsou předkládána strategická doporučení pro konkrétní situace z praxe vyučovaných předmětů.

Důvod vzniku

Manažerský institut je nová moderní vzdělávací instituce, která staví na tradičních hodnotách vzdělávání.

Historie Manažerského institutu spadá do roku 2012, kdy vznikl po několikaletých zkušenostech obou jeho zakladatelů v systému profesního vzdělávání MBA.

Manažerský institut nabízí atraktivní obory, které absolventům umožní lepší prosazení v profesním životě, stabilizaci v oboru a v neposlední řadě propojí teoretické znalosti a praktické dovednosti v jeden celek.

Přidejte se k řadě úspěšných manažerů, kteří vědí, že nejen akademické ale i profesní vzdělávání je nedílnou součástí úspěchu!

Akreditace a členství

Manažerský institut je členem několika profesních nebo odborných institucí a zároveň nositelem akreditací pro vzdělávání v nabízených oborech.

Manažerský institut je akreditovanou vzdělávací institucí dle zákona 312/2002 Sb.

Ministerstvo vnitra ČR uděluje tuto akreditaci vždy na 3 roky. Po uplynutí této lhůty je nutné opětovně zažádat o akreditaci, která se neuděluje automaticky.

Manažerský institut má zároveň samostatně akreditované některé předměty v rámci studijních oborů Public relations i Veřejná správa. Po absolvování těchto přednášek je možné vystavit studentovi Osvědčení o absolvování, které podle zákona 312/2002 Sb. je pro zaměstnavatele potvrzením o uznatelnosti vzdělání v rámci průběžného vzdělávání zaměstnanců.

Manažerský institut je členem AIVD (Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých), která je největší profesní asociací s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých.

AIVD je členem European Association for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. AIVD ČR je zastoupena v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT a v řadě dalších komisí a výborů.

Manažerský institut je stálým členem Hospodářské komory ČR (HK ČR).

Posláním HK ČR je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Manažerský institut je členem české marketingové společnosti o.s.

Česká marketingová společnost (ČMS) o.s. je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o marketing.

Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu v České republice se v současné době zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových činností.

Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ukládá povinnost registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů každé právnické nebo fyzické osobě, která přichází do styku s osobními údaji a tyto údaje nadále zpracovává.

Manažerský institut splnil svou zákonnou povinnost a je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod registračním číslem 00045503.

Spolupracující instituce

Chcete s námi spolupracovat a máte co nabídnout z oblasti byznysu, komunikace, propagace, marketingu, veřejné správy, logistiky, cestovního ruchu, práva, strategického řízení podniků a jiných disciplín nebo oborů, které jsou důležité a v praxi využitelné pro absolventy studia MBA ?

Institut pro veřejnou správu Praha je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem vnitra ČR.
Jeho úlohou je vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, zajištění eGovernmentového vzdělávání podle zákona 300/2008 Sb., v platném znění a od 4.května 2010 je novou úlohou Institutu také zajišťovat školení vybraných agend pro zaměstnance správních úřadů.

Je orgánem veřejné správy, který metodicky řídí a koordinuje oblast zvláštních odborných způsobilostí jako kvalifikačního předpokladu pro výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně ověření této způsobilosti zkouškou. Zároveň působí jako vzdělávací instituce nabízející úředníkům ucelenou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů pro prohlubování kvalifikace.

Ročně Institut připraví a realizuje skoro 400 vzdělávacích akcí pro téměř 6000 úředníků. Veškeré vzdělávání je uskutečňováno prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů. Tyto programy vyhotovují a následně realizují erudovaní zaměstnanci Institutu ve spolupráci s externími spolupracovníky. Institut pro veřejnou správu Praha trvale modernizuje svoji činnost, uplatňuje při uskutečňování vzdělávacích aktivit nové androdidaktické zásady a moderní technologie s cílem výuku v kurzech optimalizovat. To vyžaduje nejen neustálou modernizaci didaktické techniky, ale i soustavnou práci s lektorským sborem.

Institut se výrazně angažuje i v zahraničních aktivitách, a to hned v několika směrech. Jedním je účast v mezinárodních uskupeních zaměřených na oblast vzdělávání úředníků veřejné správy (člen asociace Ento, člen Sítě institucí a škol ve veřejné správě ve střední a východní Evropě NISPACee, člen Sítě národních institutů a škol zemí EU a účastní se zasedání ředitelů institutů a škol veřejné správy DISPA). Zároveň pravidelně komunikuje se zahraničními institucemi působícími ve veřejné správě i na bilaterální úrovni. Neméně významnou oblastí mezinárodního působení Institutu je účast v Evropských projektech. V letech 2005 – 2007 byl členem nadnárodního řešitelského týmu projektu podporovaného Evropskou komisí pod názvem „Identifikace a validace kompetencí evropských úředníků – Cesta ke společnému způsobu vzdělávání“, jehož cílem byla standardizace metodologie vzdělávání úředníků veřejné správy zemí. Na tuto iniciativu se podařilo v letech 2009-2011 navázat projektem „Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky – pokračování společného způsobu vzdělávání“ (www.europeanofficial.eu), který byl rovněž podporován programem Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení a jehož byl Institut koordinátorem. V současné době je Institut leaderem dalšího mezinárodního projektu realizovaného za podpory programu Leonardo da Vinci, který se tentokrát zaměřuje na porovnávání etických standardů a forem vzdělávání v této oblasti ve veřejné správě do projektu zapojených evropských zemí.

Velký důraz klade Institut na naplnění svého základního cíle – být moderním, spolehlivým, seriózním a otevřeným partnerem úřadům, jejich úředníkům, občanům i institucím, partnerem, který bude vždy garantem odbornosti, profesionality i kvality. Věříme, že se nám každodenní poctivou prací daří tento cíl naplňovat.
Podrobnější informace o všech uvedených základních informacích naleznete v dalších sekcích našich webových stránek.

Základním posláním Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR (dále jen Asociace) je zejména:

 • zvyšování profesní úrovně v poskytování privátních bezpečnostních služeb v České republice
 • ochrana zájmů a zajištění potřeb podnikatelů působících v této sféře v souladu s obecně závaznými právními normami České republiky a ve světě bezpečnostního průmyslu uznávanými standardy, zejména pak standardy Evropské unie
 • spolupráce se státními orgány i ostatními subjekty, které mají přímý nebo nepřímý vztah k problematice ochrany majetku a osob a usilují o začlenění svých členů, v přiměřené roli, do státního systému bezpečnosti majetku a osob
 • vytváření vhodných legislativních, ekonomických a společenských podmínek pro provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností při ochraně majetku a osob
 • spoluúčast při tvorbě a hodnocení účelnosti právních a technických norem v oblasti ochrany majetku a osob, jakož i jejich dodržování členskými subjekty
 • vedení konstruktivního dialogu se sociálními partnery a vzájemné uznání na národní, regionální a místní úrovni za účelem udržování sociálního smíru
 • definování rámce pro zdravou konkurenci, potlačení nekalé soutěže a vydávání etického kodexu závazného pro členy Asociace
 • navrhování pravidel, norem a základních požadavků pro přístup do podnikání v profesi ochrany majetku a osob
 • stanovení standardů kvality v oboru ochrany majetku a osob, provádění jejich auditů a udělování příslušného certifikátu
 • poskytování informačního aj. servisu členům, včetně školení, seminářů, metodik apod.
 • podpora připojení České republiky do Evropské unie a zapojení Asociace do struktur a činnosti jejích oborových orgánů a institucí

 

Asociace se při realizaci svého poslání dále zaměřuje na:

 • postupné připojování dalších živnostenských společenstev a profesních sdružení k Asociaci a vytvoření jediného živnostenského společenstva u Hospodářské komory České republiky za tento obor
 • formulování a prosazování jednotné soukromo-bezpečnostní politiky v ČR při plném respektování bezpečnostní politiky státu a činnosti veřejnoprávních institucí
 • odbornou způsobilost podnikatelů k provozování živností ochrany majetku a osob jakož i odbornou způsobilost k výkonu práce jejich zaměstnanců
 • přenášení a aplikaci standardů obvyklých ve státech EU do činnosti soukromých bezpečnostních služeb v ČR
 • aktivní účast v legislativní činnosti prostřednictvím Hospodářské komory ČR zejména pak v oblasti harmonizace práva ČR s právem EU
 • osvětovou činnost ve vztahu k odborné i laické veřejnosti s využitím medií aj. prostředků, kterou by se vytvářely pozitivní vztahy k tomuto oboru podnikání
 • podporu poslání Policie ČR, Obecní a Městské Policie a utváření vztahů konstruktivní spolupráce s jejich centrálními i místními orgány při ochraně veřejného pořádku, majetku, života a zdraví osob
 • rozvíjení profesí tak, aby byly založeny svobodné a reprezentativní organizace sociálních partnerů, které se budou vzájemně uznávat na národní, regionální a místní úrovni a aby se tyto organizace zúčastňovaly práce Evropských sociálních partnerů a podílely se co nejvíce na Evropském sociálním dialogu
 • účast v projektech CoESS a Euro-FIET a využívání jejich výstupů pro rozvoj podnikání v ČR a spolupráci se sociálními partnery působícími v daném sektoru
 • vytváření podmínek pro rovné pracovní příležitosti v členských subjektech při respektování zvláštností a požadavků kladených na jednotlivé pracovní pozice
 • kvalitativní rozvoj managementu a lidských zdrojů
 • poskytování odborného, organizačního aj. servisu pro členské subjekty včetně výměny zkušeností formou metodických listů, seminářů, valných hromad, prezentací apod.
 • zvyšování image celého sektoru soukromé bezpečnosti
Back To Top