Institut pro veřejnou správu Praha

Institut pro veřejnou správu Praha je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem vnitra ČR.
Jeho úlohou je vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, zajištění eGovernmentového vzdělávání podle zákona 300/2008 Sb., v platném znění a od 4.května 2010 je novou úlohou Institutu také zajišťovat školení vybraných agend pro zaměstnance správních úřadů.

Je orgánem veřejné správy, který metodicky řídí a koordinuje oblast zvláštních odborných způsobilostí jako kvalifikačního předpokladu pro výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně ověření této způsobilosti zkouškou. Zároveň působí jako vzdělávací instituce nabízející úředníkům ucelenou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů pro prohlubování kvalifikace.

Ročně Institut připraví a realizuje skoro 400 vzdělávacích akcí pro téměř 6000 úředníků. Veškeré vzdělávání je uskutečňováno prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů. Tyto programy vyhotovují a následně realizují erudovaní zaměstnanci Institutu ve spolupráci s externími spolupracovníky. Institut pro veřejnou správu Praha trvale modernizuje svoji činnost, uplatňuje při uskutečňování vzdělávacích aktivit nové androdidaktické zásady a moderní technologie s cílem výuku v kurzech optimalizovat. To vyžaduje nejen neustálou modernizaci didaktické techniky, ale i soustavnou práci s lektorským sborem.

Institut se výrazně angažuje i v zahraničních aktivitách, a to hned v několika směrech. Jedním je účast v mezinárodních uskupeních zaměřených na oblast vzdělávání úředníků veřejné správy (člen asociace Ento, člen Sítě institucí a škol ve veřejné správě ve střední a východní Evropě NISPACee, člen Sítě národních institutů a škol zemí EU a účastní se zasedání ředitelů institutů a škol veřejné správy DISPA). Zároveň pravidelně komunikuje se zahraničními institucemi působícími ve veřejné správě i na bilaterální úrovni. Neméně významnou oblastí mezinárodního působení Institutu je účast v Evropských projektech. V letech 2005 - 2007 byl členem nadnárodního řešitelského týmu projektu podporovaného Evropskou komisí pod názvem "Identifikace a validace kompetencí evropských úředníků - Cesta ke společnému způsobu vzdělávání", jehož cílem byla standardizace metodologie vzdělávání úředníků veřejné správy zemí. Na tuto iniciativu se podařilo v letech 2009-2011 navázat projektem „Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky – pokračování společného způsobu vzdělávání“ (www.europeanofficial.eu), který byl rovněž podporován programem Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení a jehož byl Institut koordinátorem. V současné době je Institut leaderem dalšího mezinárodního projektu realizovaného za podpory programu Leonardo da Vinci, který se tentokrát zaměřuje na porovnávání etických standardů a forem vzdělávání v této oblasti ve veřejné správě do projektu zapojených evropských zemí.

Velký důraz klade Institut na naplnění svého základního cíle - být moderním, spolehlivým, seriózním a otevřeným partnerem úřadům, jejich úředníkům, občanům i institucím, partnerem, který bude vždy garantem odbornosti, profesionality i kvality. Věříme, že se nám každodenní poctivou prací daří tento cíl naplňovat.
Podrobnější informace o všech uvedených základních informacích naleznete v dalších sekcích našich webových stránek.

 

 

www.institutpraha.cz

 

 

 

 

 

 

© Powered by W-System Studio s.r.o. 2013