skip to Main Content
+420 608 177 335 [email protected]

O nás

MANAŽERSKÝ INSTITUT je vzdělávací instituce zaměřená na poskytování vysoce kvalitního manažerského vzdělávání v profesních vzdělávacích programech BBA, MBA, MPA a LL.M.

Vybrat si můžete mezi tradičním dálkovým studiem včetně účasti na přednáškách nebo on-line studiem na dálku.

Studium manažerských programů BBA, MBA, MPA a LL.M. je uznávanou a ceněnou formou osobního rozvoje
a zvýšení ceny na trhu práce. Každý student navíc získá během studia ceněné kontakty a informace okamžitě použitelné v praxi. Studium je investice a investice se vrátí!

Naše historie sahá až do roku 2012, neustále se rozvíjíme, rozšiřujeme obory a zaměření studia stejně jako jeho formy. Přidejte se mezi úspěšné – přidejte se k nám!

Důvod vzniku

Na začátku jsme měli jasnou vizi – zvyšovat kompetence a dovednosti manažerů, vychovávat budoucí manažery,
a to vše dostupnou formou s minimální administrativní zátěží. Z této vize jsme neuhnuli!

Zakládáme si na vysoké odbornosti a profesní kvalitě našich lektorů, maximální orientaci na praktickou uplatnitelnost poskytovaného studia a na osobním přístupu ke studujícím.

U nás budete studovat v malých skupinách, kdy je garantován individuální přístup ke studentům. Studium postavené na skutečných příkladech z praxe. Studium je flexibilní, přizpůsobené pro pracovně a časově velmi vytížené klienty. My jsme tu pro Vás!

Cílem námi poskytovaných manažerských programů je studujícímu usnadnit jeho pracovní pozici na trhu práce
a zvýšit jeho konkurenční výhody, posílit jeho strategické rozhodování, osobní rozvoj, komunikační kompetenci,
ale i vedení a motivování týmů. Po celou dobu studia platí, že veškerá výuka a průběžné proškolování je orientováno na získání praktických a široce uplatnitelných dovedností.

Dálkové studium trvá 1 rok a jednotlivé ročníky zahajují několikrát do roka.

On-line studium trvá standardně také 1 rok, ale zároveň si ho můžete průběžným plněním studijních povinností sami zkrátit nebo naopak podle potřeby prodloužit – bez sankcí a poplatků!

Akreditace a členství

Manažerský institut je členem několika profesních nebo odborných institucí a zároveň nositelem akreditací pro vzdělávání v nabízených oborech.

Manažerský institut je akreditovanou vzdělávací institucí dle zákona 312/2002 Sb.

Ministerstvo vnitra ČR uděluje tuto akreditaci vždy na 3 roky. Po uplynutí této lhůty je nutné opětovně zažádat o akreditaci, která se neuděluje automaticky.

Manažerský institut má zároveň samostatně akreditované některé předměty v rámci studijních oborů Public relations i Veřejná správa. Po absolvování těchto přednášek je možné vystavit studentovi Osvědčení o absolvování, které podle zákona 312/2002 Sb. je pro zaměstnavatele potvrzením o uznatelnosti vzdělání v rámci průběžného vzdělávání zaměstnanců.

Manažerský institut je členem AIVD (Asociace Institucí Vzdělávání Dospělých), která je největší profesní asociací s tradicí od roku 1990, jejímž cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých.

AIVD je členem European Association for the Education of Adults (EAEA), Unie zaměstnavatelských svazů ČR a mezinárodní expertní sítě ReferNet. AIVD ČR je zastoupena v Národní radě pro kvalifikace, Národním poradenském fóru, Expertní skupině MŠMT, Akreditační komisi rekvalifikačních programů MŠMT a v řadě dalších komisí a výborů.

Manažerský institut je stálým členem Hospodářské komory ČR (HK ČR).

Posláním HK ČR je vytvářet příležitosti pro podnikání, prosazovat a podporovat opatření, která přispívají k rozvoji podnikání v ČR, a tím i k celkové ekonomické stabilitě státu.

Manažerský institut je členem české marketingové společnosti o.s.

Česká marketingová společnost (ČMS) o.s. je dobrovolná nezisková organizace, která sdružuje marketingové pracovníky a zájemce o marketing.

Z původního poslání co nejvíce přispívat k rozšíření marketingu v České republice se v současné době zaměřuje především na podporu komunikace mezi marketingovými odborníky, zvyšování kvality marketingového řízení a marketingových činností.

Zákon o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ukládá povinnost registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů každé právnické nebo fyzické osobě, která přichází do styku s osobními údaji a tyto údaje nadále zpracovává.

Manažerský institut splnil svou zákonnou povinnost a je u Úřadu pro ochranu osobních údajů registrován pod registračním číslem 00045503.

Spolupracující instituce

Chcete s námi spolupracovat a máte co nabídnout z oblasti byznysu, komunikace, propagace, marketingu, veřejné správy, logistiky, cestovního ruchu, práva, strategického řízení podniků a jiných disciplín nebo oborů, které jsou důležité a v praxi využitelné pro absolventy studia MBA ?

Institut pro veřejnou správu Praha je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem vnitra ČR.
Jeho úlohou je vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, zajištění eGovernmentového vzdělávání podle zákona 300/2008 Sb., v platném znění a od 4.května 2010 je novou úlohou Institutu také zajišťovat školení vybraných agend pro zaměstnance správních úřadů.

Je orgánem veřejné správy, který metodicky řídí a koordinuje oblast zvláštních odborných způsobilostí jako kvalifikačního předpokladu pro výkon státní správy v přenesené působnosti, včetně ověření této způsobilosti zkouškou. Zároveň působí jako vzdělávací instituce nabízející úředníkům ucelenou nabídku akreditovaných vzdělávacích programů pro prohlubování kvalifikace.

Ročně Institut připraví a realizuje skoro 400 vzdělávacích akcí pro téměř 6000 úředníků. Veškeré vzdělávání je uskutečňováno prostřednictvím akreditovaných vzdělávacích programů. Tyto programy vyhotovují a následně realizují erudovaní zaměstnanci Institutu ve spolupráci s externími spolupracovníky. Institut pro veřejnou správu Praha trvale modernizuje svoji činnost, uplatňuje při uskutečňování vzdělávacích aktivit nové androdidaktické zásady a moderní technologie s cílem výuku v kurzech optimalizovat. To vyžaduje nejen neustálou modernizaci didaktické techniky, ale i soustavnou práci s lektorským sborem.

Institut se výrazně angažuje i v zahraničních aktivitách, a to hned v několika směrech. Jedním je účast v mezinárodních uskupeních zaměřených na oblast vzdělávání úředníků veřejné správy (člen asociace Ento, člen Sítě institucí a škol ve veřejné správě ve střední a východní Evropě NISPACee, člen Sítě národních institutů a škol zemí EU a účastní se zasedání ředitelů institutů a škol veřejné správy DISPA). Zároveň pravidelně komunikuje se zahraničními institucemi působícími ve veřejné správě i na bilaterální úrovni. Neméně významnou oblastí mezinárodního působení Institutu je účast v Evropských projektech. V letech 2005 – 2007 byl členem nadnárodního řešitelského týmu projektu podporovaného Evropskou komisí pod názvem „Identifikace a validace kompetencí evropských úředníků – Cesta ke společnému způsobu vzdělávání“, jehož cílem byla standardizace metodologie vzdělávání úředníků veřejné správy zemí. Na tuto iniciativu se podařilo v letech 2009-2011 navázat projektem „Přenos inovací v metodologiích pro evropské úředníky – pokračování společného způsobu vzdělávání“ (www.europeanofficial.eu), který byl rovněž podporován programem Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení a jehož byl Institut koordinátorem. V současné době je Institut leaderem dalšího mezinárodního projektu realizovaného za podpory programu Leonardo da Vinci, který se tentokrát zaměřuje na porovnávání etických standardů a forem vzdělávání v této oblasti ve veřejné správě do projektu zapojených evropských zemí.

Velký důraz klade Institut na naplnění svého základního cíle – být moderním, spolehlivým, seriózním a otevřeným partnerem úřadům, jejich úředníkům, občanům i institucím, partnerem, který bude vždy garantem odbornosti, profesionality i kvality. Věříme, že se nám každodenní poctivou prací daří tento cíl naplňovat.
Podrobnější informace o všech uvedených základních informacích naleznete v dalších sekcích našich webových stránek.

Základním posláním Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR (dále jen Asociace) je zejména:

 • zvyšování profesní úrovně v poskytování privátních bezpečnostních služeb v České republice
 • ochrana zájmů a zajištění potřeb podnikatelů působících v této sféře v souladu s obecně závaznými právními normami České republiky a ve světě bezpečnostního průmyslu uznávanými standardy, zejména pak standardy Evropské unie
 • spolupráce se státními orgány i ostatními subjekty, které mají přímý nebo nepřímý vztah k problematice ochrany majetku a osob a usilují o začlenění svých členů, v přiměřené roli, do státního systému bezpečnosti majetku a osob
 • vytváření vhodných legislativních, ekonomických a společenských podmínek pro provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností při ochraně majetku a osob
 • spoluúčast při tvorbě a hodnocení účelnosti právních a technických norem v oblasti ochrany majetku a osob, jakož i jejich dodržování členskými subjekty
 • vedení konstruktivního dialogu se sociálními partnery a vzájemné uznání na národní, regionální a místní úrovni za účelem udržování sociálního smíru
 • definování rámce pro zdravou konkurenci, potlačení nekalé soutěže a vydávání etického kodexu závazného pro členy Asociace
 • navrhování pravidel, norem a základních požadavků pro přístup do podnikání v profesi ochrany majetku a osob
 • stanovení standardů kvality v oboru ochrany majetku a osob, provádění jejich auditů a udělování příslušného certifikátu
 • poskytování informačního aj. servisu členům, včetně školení, seminářů, metodik apod.
 • podpora připojení České republiky do Evropské unie a zapojení Asociace do struktur a činnosti jejích oborových orgánů a institucí

 

Asociace se při realizaci svého poslání dále zaměřuje na:

 • postupné připojování dalších živnostenských společenstev a profesních sdružení k Asociaci a vytvoření jediného živnostenského společenstva u Hospodářské komory České republiky za tento obor
 • formulování a prosazování jednotné soukromo-bezpečnostní politiky v ČR při plném respektování bezpečnostní politiky státu a činnosti veřejnoprávních institucí
 • odbornou způsobilost podnikatelů k provozování živností ochrany majetku a osob jakož i odbornou způsobilost k výkonu práce jejich zaměstnanců
 • přenášení a aplikaci standardů obvyklých ve státech EU do činnosti soukromých bezpečnostních služeb v ČR
 • aktivní účast v legislativní činnosti prostřednictvím Hospodářské komory ČR zejména pak v oblasti harmonizace práva ČR s právem EU
 • osvětovou činnost ve vztahu k odborné i laické veřejnosti s využitím medií aj. prostředků, kterou by se vytvářely pozitivní vztahy k tomuto oboru podnikání
 • podporu poslání Policie ČR, Obecní a Městské Policie a utváření vztahů konstruktivní spolupráce s jejich centrálními i místními orgány při ochraně veřejného pořádku, majetku, života a zdraví osob
 • rozvíjení profesí tak, aby byly založeny svobodné a reprezentativní organizace sociálních partnerů, které se budou vzájemně uznávat na národní, regionální a místní úrovni a aby se tyto organizace zúčastňovaly práce Evropských sociálních partnerů a podílely se co nejvíce na Evropském sociálním dialogu
 • účast v projektech CoESS a Euro-FIET a využívání jejich výstupů pro rozvoj podnikání v ČR a spolupráci se sociálními partnery působícími v daném sektoru
 • vytváření podmínek pro rovné pracovní příležitosti v členských subjektech při respektování zvláštností a požadavků kladených na jednotlivé pracovní pozice
 • kvalitativní rozvoj managementu a lidských zdrojů
 • poskytování odborného, organizačního aj. servisu pro členské subjekty včetně výměny zkušeností formou metodických listů, seminářů, valných hromad, prezentací apod.
 • zvyšování image celého sektoru soukromé bezpečnosti

AK CIKR – Ciprýn a Kiršner

Prestižní advokátní kancelář, která má díky dlouhodobé praxi nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti s řešením právních problémů v mnoha právních odvětvích.

Advokátní kancelář CIKR nabízí odborné právní služby na nejvyšší úrovni. 

Manažerský institut s AK CIKR spolupracuje již několik let. Ze strany AK CIKR totiž byly vždy poskytovány rychlé, kvalitní a spolehlivé služby. Nikdy nedošlo z jejich strany ke komunikačnímu ani odbornému pochybení a služby této prestižní advokátní kanceláře lze jedině doporučit!

www.cikr.cz

Back To Top