skip to Main Content
+420 608 177 335 [email protected]

Management

V této kategorii se nacházejí informace a pojmy, které přímo souvisí s managementem, podstatou managementu a jeho základními principy.

V řeči manažerů a personalistů je někdy velmi obtížné se vyznat. Některé pojmy se v českém jazyce, v českém byznys prostředí a komunikaci zabydlely poměrně rychle, na jiné si musíte déle zvykat a některé nepochopíte nikdy. Přesto se objevují stále častěji.

Proto Vám přinášíme soupis těch nejčastějších termínů a pojmů pro Vaši rychlejší a snazší orientaci.

Budeme rovněž rádi, pokud nám napíšete v případě, že Vám nějaký pojem schází nebo jste se ve své praxi setkali s neobvyklým a zajímavým popisem pracovní pozice a rádi byste ji ve Slovníku manažerských pojmů příště našli.

 

Account manager

–       manažer pro styk s klienty

–       osoba odpovědná za každodenní práci s klienty

–       zodpovědnost za kontaktování nových klientů

 

Accountant

–       účetní

–       samostatná účetní práce, účtování dle mezinárodních nebo lokálních účetních standardů, kompletní
zpracování účetní agendy, vedení pokladny, …

 

Advertising manager

–       reklamní manažer

–       odpovědnost za reklamní aktivity společnosti, spolupráce s reklamními agenturami, příprava
projektů a řízení projektů, výběry médií

 

Application consultant

–       konzultant pro aplikace

–       správa aplikací, konzultace uvnitř firmy nebo ve vztahu k externím klientům, implementace nových požadavků,
integrace aplikací

 

Area manager

–       oblastní manažer

–       řízení aktivit společnosti v daném regionu

–       vedení příslušných poboček společnosti

 

Art director

–       umělecký ředitel

–       pozice obvyklá u reklamních agentur

–       osoba odpovědná za uměleckou stránku projektu, výběr vhodných autorů, koncepci práce nebo díla

 

Auditor

–       auditor

–       osoba odpovědná za přípravu podkladů pro externí audit

–       v případě interního auditu odpovědnost za jeho provedení a reportování výsledků

 

Back office administrator

–       administrativní podpora

–       odpovědnost za administrativu určitého oddělení, veškerá papírová práce, informační podpora oddělení,
zpracovávání dat, vstupů a výstupů

 

Brand sales manager

–       obchodní manažer pro určitý druh výrobku

–       odpovědnost za plánování a provádění obchodní strategie a odpovědnost obchodní výsledky týkající se
jednoho výrobku nebo skupiny výrobků

 

Branch manager

–       manažer pobočky

–       odpovědnost za chod pobočky

 

Buyer

–       nákupčí

–       někdy nazýván také Purchasing manager (manažer nákupu)

–       zajišťování sítě vhodných dodavatelů, řízení vztahů s dodavateli, cenová politika,
řešení smluvních podmínek, řešení aktuální poptávky

 

Car fleet specialist

–       administrátor vozového parku

–       odpovědnost za veškerý provoz vozového parku

 

CEO

–       Chief of executive officer

–       v angloamerickém prostředí výkonný ředitel obchodní společnosti

–       v českém prostředí jde o statutární orgán

–       nejedná se o Generálního ředitele

CFO

–       Chief of Financial Officer

–       v českém prostředí se používá pro označení pozice finančního ředitele

–       CFO je manažer odpovědný za řízení financí v celé organizaci

–       označení CFO se používá zejména v americké angličtině

–       v britské angličtině se používá pro označení stejné pozice výraz financial director

Chairman

–       předseda

–       vice – chairman – místopředseda

–       v českém prostředí nejčastěji předseda představenstva, dozorčí nebo správní rady

–       jedná se o pozici volenou ostatními členy orgánu, kterému předsedá

 

Contracting manager

–       manažer pro řízení smluvních vztahů

–       odpovědnost za uzavírání smluvních vztahů, jednání se zákazníky o smluvních podmínkách, spolupráce
na přípravě smluv

 

Controlling manager

–       manažer firemního controllingu

–       vybudování a rozvíjení firemního controllingu

–       zavedení potřebných ekonomických instrumentů pro optimalizaci nákladů a výkonů, sestavování firemního
reportingu, měsíční a roční uzávěrky, statistické sestavy a analýzy

 

Country manager

–       manažer pro konkrétní zemi

–       pozice obvyklá pro společnosti, které i když mají v dané zemi vlastní management, jsou i nadále řízeny
ze zahraničí

 

Data communication manager

–       manažer datové komunikace

–       odpovědnost za návrhy a provádění komplexních technických řešení a koordinace projektů

 

Development manager

–       manažer rozvoje

–       odpovědnost za plánování rozvoje společnosti a expanzi v rámci země nebo svěřeného regionu,

 

Director

–       v českém prostředí ředitel

–       v zahraničí jde o pozici na úrovni českého vedoucího oddělení nebo odboru

–       pokud někdo zastává pozici directora v zahraniční společnosti nejedná se tedy o jejího ředitele

 

GM

–       General manager (generální manažer)

–       řídí společnost a koncepci jejího rozvoje, vyhodnocuje trh. Zodpovídá dále za marketingové strategie, vytváření
a plnění hospodářských plánů a finanční řízení společnosti

–       v prostředí ČR se nejedná o časté označení manažerské pozice v rámci firemní kultury

–       nejčastěji se vyskytují takto označení manažeři v ČR ve sportovním odvětví

 

Help desk manager

–       zaměstnanec nebo manažer pro uživatelskou podporu

–       odpovědnost za vybudování a rozvoj systému uživatelské podpory, analýza uživatelských potřeb a následné
změny v možnostech informačního systému

 

HRM

–       Human resources manager

–       Manažer lidských zdrojů

–       je zodpovědný za zavádění, nastavování, aktualizaci, rozvoj HR procesů, strategií, metodiky a pravidel
ve společnosti

–       je zodpovědný za zastřešení procesu náboru zaměstnanců a jejich průběžné vzdělávání, motivaci
a odměňování

 

Junior manager

–       obvykle označuje pozici člověka v (nej) nižších úrovních managementu, který daný post zastává méně než rok
potažmo někde méně než 2 nebo 3 roky

Key account manager

–       manager pro klíčové zákazníky

–       odpovědnost za prodejní činnosti související se stávajícími a potencionálními klíčovými zákazníky

–       udržování a budování vztahů s klienty na hlubší úrovni než obchodní zástupce

 

Lawyer 

–       právník

 

Managing director

–       výkonný ředitel

–       odpovědnost za společnost, řízení společnosti, strategické plánování

 

Management consultant

–       poradce

–       externí nebo interní pozice

–       nemusí být využíván a celý pracovní úvazek

 

Marketing manager

–       manažer marketingu

–       odpovědnost za marketingové aktivity, reklama, mapování trhu, PR

–       příprava kampaní, navazování a udržování vztahů s klienty a dodavateli, zodpovědnost za zvyšování povědomí
o značce, pro kterou pracuje

 

Office manager

–       manažer kanceláře

–       řízení provozu kanceláře, odpovědnost za každodenní provoz, řízení sekretářek a recepčních, poskytování
podpory vedení

 

Planning manager

–       manažer pro plánování)

–       odpovědnost za zajištění technicko-ekonomické analýzy, investičních návrhů, příprava investičního rozpočtu

 

Product manager

–       manažer pro výrobek

–       monitorování vývoje trhu a konkurence ve vztahu k určitému výrobku nebo skupině výrobků

–       identifikace požadavků trhu a zákazníků, plánování a rozpočtování, implementace reklamních strategií

 

Project manager

–       projektový manažer

–       odpovědnost za přípravu a samostatné vedení projektu s dosažením stanoveného cíle, volba prostředků
a jejich efektivní využití

 

Public relations manager (PR manager)

–       manažer pro práci s veřejností

–       odpovědnost za prezentaci společnosti v PR akcích, příprava PR akcí, výběr a spolupráce se specializovanými
společnostmi, úzká spolupráce s marketingovým oddělením

 

Sales manager

–       obchodní ředitel

–       odpovědnost za dosahování výnosů a zisků

–       řízení obchodního týmu

 

Sales representative

–       obchodní zástupce

–       jedná se o nejnižší samostatnou obchodní pozici

–       odpovědnost za aktivní získávání nových zákazníků a zakázek s důrazem na určitou oblast

–       péče o stávající zákazníky, ve většině případů jde o přímý prodej zboží

 

Security manager

–       manažer pro bezpečnost, bezpečnostní manažer

–       řízení týmu bezpečnostních techniků, bezpečnostní služby, zajištění procesů snižujících rizika

–       někdy má ve své zodpovědnosti i oblast BOZP a Požární ochrany

 

Senior manager

–          jedná se o člena nižšího a středního managementu, který svoji pozici zastává již několik let nebo má za sebou
mnoho let praxe

 

Shop (Sales) representative

–       obchodník v prodejně, prodavač

–       osobně prodává výrobky nebo zboží zákazníkům v obchodě nebo předváděcím centru, předává technické
a jiné parametry výrobků a zboží

 

Store manager

–       manažer obchodního domu

–       odpovědnost za komplexní řízení obchodu (supermarketu), komerční, personální stránka fungování obchodu,
odpovědnost za ekonomické výsledky

 

Trade marketing manager

–          vyskytuje se převážně u rychloobrátkových společností

–          u středních a větších společností je v organizační struktuře mezi obchodem a marketingem

–          zpravidla bývá podřízena marketingovému manažerovi

–          do jeho kompetence spadá především zviditelnění a propagace produktů v místě prodeje

velmi úzce spolupracuje s brand manažerem

Training manager

–       manažer pro vzdělávání a školení

–       realizace vzdělávacích aktivit, výběr vzdělávacích společností, mapování vzdělávacích potřeb společnosti

 

Web administrator

–       nebo také web master

–       správce stránek www, správa a tvorba www stránek, správa serveru, kontakt s poskytovateli služeb sítě

–          zejména v organizační a zaměstnanecké psychologii označení pro způsob jednání, které je spojeno
s převzetím iniciativy a přijetím odpovědnosti za ni a její následky

–          proaktivita je opakem reaktivity, to znamená, že dotyčný, zejména v pracovních otázkách, si například
práci, úkoly, nebo jejich řešení nalézá sám a nečeká, až mu někdo takovou záležitost zadá a uloží

–          typická je například pro manažerské pozice, obchodnické pozice, kreativní pozice, ale lze ji aplikovat téměř
na jakékoli pracovní nebo funkční pozici, kde je na pracovníka kladena alespoň minimální zodpovědnost za
rozhodování

–          klientsky orientovaný přístup

–          orientovaný na co možná nejvyšší uspokojení klienta ovšem při zachování základních standardů a profitability
na straně poskytovatele

–          dodavatel nebo poskytovatel služeb se snaží v maximální možné míře vyhovět klientovým požadavkům,
i když se vymykají standardním a zaběhlým zvyklostem

–          vyšší forma proklientského přístupu je stav, kdy už dodavatel nebo poskytovatel služeb sám přemýšlí, jak
splnit pro klienta zadání jeho zakázky ještě lépe (levněji, rychleji, přesněji, komfortněji …) než on sám žádá
a očekává

Občas se manažeři setkávají s termíny, které jsou hojně používány, jsou uváděny pouze ve zkratkách a automaticky se předpokládá, že tyto zkratky každý zná a každý se orientuje i v jejich obsahu a podstatě.

Každý manažer se však s nějakým termínem, pojmem nebo zkratkou někdy setká poprvé v životě. A přesně pro tyto případy zde uvádíme i pojmy spadající do této profesní terminologie.

 

CSR

–          Corporate Social Responsibility

–          česky Společenská odpovědnost firem

–          Jde o dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací

–          Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie firmy se nazývá také
trojí zodpovědnost:

 

 • Ekonomická oblast
  • odmítnutí korupce
  • transparentnost
  • dobré vztahy se zákazníky, akcionáři, obchodními partnery
  • ochrana duševního vlastnictví
 • Sociální oblast
  • filantropie
  • komunikace se stakeholdery
  • striktní dodržování lidských práv
  • dodržování pracovních standardů
 • Enviromentální oblast
  • šetrná produkce
  • ekologická politika na všech úrovních (např. využívání recyklovaného papíru v administrativě)
  • ochrana využívaných přírodních zdrojů

 

FMCG

–          Fast Moving Consumer Goods

–          Termíny označuje rychloobrátkové zboží

–          Spotřební zboží nejčastěji nakupované, tj. potraviny, nápoje atp.

–          Skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma

–          Je založen na skupinovém výkonu s předpokladem, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí
více než jednotlivci

–          Doslovně překládán je jako „bouře mozků“

–          Významově správněji je překládán jako „burza nápadů“

–          U brainstormingu jde především o kvantitu nápadů

–          Je nutné, aby tým určil zapisovatele, který se nemusí účastnit vymýšlení nápadů, ale naopak všechny nápady
bude podrobně a poctivě zapisovat

–          Zveřejněné nápady by neměly být nikým komentovány ani hodnoceny

–          I ten zdánlivě nejhloupější totiž může inspirovat ostatní k vymyšlení nápadu, který bude následně
vyhodnocen jako nejlepší

–          Brainwriting je písemná forma Brainstormingu

–          Základní pravidla jsou stejná

–          Brainwriting je využíván v situacích, kdy si je organizátor vědom, že Brainstorming nebude účinný, například
z důvodu ostýchavosti účastníků mluvit, struktuře účastníků nebo jejich vzájemných nesympatiích

–          Při základní verzi brainwritingu pracuje každý sám

–          Každý anonymně píše na samostatný papír své nápady a ve stanoveném časovém limitu jich napíše co nejvíc

–          Na závěr všechny kartičky organizátor sesbírá, čte jednotlivé nápady, ověřuje si jejich porozumění a přepisuje
je na společný flipchart

–          Poslední fází je diskuse nad výběrem nejlepší varianty, zde už nastupuje podobný proces jako při
brainstormingu

–          Překládán jako vymývání mozku

–          Jde o techniku směřující k ovlivňování lidí tak, aby změnili svoje názory nebo chování, a to ve prospěch toho,
kdo brainwashing provádí

–          Uplatňován může být na jednotlivce i skupiny

–          Nejčastější důvody této snahy jsou politické, náboženské nebo finanční

–          Diagram příčin a následků (díky svému vzhledu nazýván Diagram rybí kosti)

–          Řeší úlohu určení pravděpodobné příčiny problému

–          Je používán například při brainstormingu, během něhož jsou hledány všechny potenciální zdroje problému

–          Při sestavování diagramu tvoří problém hlavu pomyslné rybí kosti

–          Hlavní kosti vedoucí od páteře znamenají oblasti či kategorie, ve kterých se může problém nacházet

–          Vedlejší kosti znamenají konkrétní potenciální příčiny

–          Takto lze diagram vést ve více úrovních příčin a podpříčin, obvykle se však doporučuje použít
nejvýše 2 úrovně

 

Marketing a reklama

V této kategorii se nacházejí informace a pojmy, které přímo souvisí s marketingem, marketingovými nástroji
a způsoby přímého výkonu marketingových činností.

–          nazýván také partnerský marketing nebo provizní systém

–          jde o marketingový nástroj firem, které mají svou propagaci na internetu

–          funguje na provázanosti stránek prodejce služeb nebo produktů se stránkami, které službu či výrobek
doporučují

–          jde o systém založený na propagaci produktu firmy prostřednictvím stránek partnerů, kteří za to dostávají
nějaký podíl (provizi) z prodeje

–          hlavní výhodou je kontrola nákladů na reklamu

–          reklama skrze affiliate program je velmi dobře měřitelná, není proto třeba plýtvat finančními prostředky
na offline reklamu, u které nelze zjistit její konkrétní efektivitu

–          affiliate marketing je cílená reklama, kde se předem definuje cílová skupina, která má být oslovena

–          anglicky Abow The Line

–          nadlinková komunikační politika

–          jde o reklamu, která je vidět

–          hlavními složkami jsou masmédia:

televize, rozhlas, tisk (print), kina

–          moderním a častým prostředkem je outdoor – venkovní reklama:
billboardy, mega billboardy, letáky, polepy dopravních prostředků, vzducholodě, letadla táhnoucí plachtu, …

–          anglicky Below The Line 

–          podlinková komunikační politika

–          jde o reklamu, která není vidět

 

–          hlavními složkami jsou:

podpora prodeje, Direct marketing a Public Relations (PR), Event Marketing

–          moderním a častým prostředkem jsou hmotné produkty:

propisky, bloky, trika, hrnky, igelitové tašky, …

vše je opatřeno logem nebo jinou variantou prezentace

–          Direct marketing je nejčastější v podobě:

letáků do schránek, cílených e-mailů nebo SMS

–          Public Relations:

systematické vytváření a prohlubování vztahů mezi konkrétní firmou a klienty

je zde velká snaha o vybudování důvěry

–          doslovně dolování dat nebo vytěžování dat

–          je to analytická metodologie získávání netriviálních skrytých a potenciálně užitečných informací z dat

–          Data mining se používá v komerční sféře, například v marketingu při rozhodování, které klienty oslovit
dopisem s nabídkou produktu nebo služby

–          jedná se o vysoce odbornou disciplínu založenou na propracovaných metodologiích a statistických modelech

–          Databázový marketing je formou přímého marketingu

–          využívá databáze současných, či potenciálních zákazníků

–          jeho cílem je zvýšení efektivity komunikace, což se odráží v lepších odezvách zákazníků
a větších objemech prodejů

–          databáze zákazníků je souborem vyčerpávajících informací o jednotlivých současných, či potenciálních
zákaznících, která je aktuální, snadno přístupná a použitelná k takovým účelům,
jako je prodej zboží nebo služeb

–          jako konverze se označuje fakt, kdy se z návštěvníka nebo osloveného kontaktu stává zákazník

–          představuje zákazníky, kteří svým postojem nějak vyjádřili, že produkt koupí a dále se započítávají i ti,
kteří to uskuteční v praxi

–          nejčastěji udávanou konverzí je objednávka od uživatele webu, který se zatím jenom koukal

–          další druhy konverzí jsou například objednávka newsletteru nebo vysledovatelný telefonický hovor

–          jakmile je taková konverze definována, mohou se konverze snadno měřit

–          Leady většinou tvoří zákazníci, kteří na sebe předali kontakt, případně vyslovili souhlas s nabídkou
nebo dalším kontaktováním

–          podaná nabídka však dosud nebyla uskutečněna či akceptována

–          ne všichni zákazníci, kteří předají kontakt, si následně produkt nebo službu skutečně pořídí

–          Leady lze získávat nejen jejich poptávkovým nebo akvizičním sběrem, ale například i prostřednictvím
spotřebitelských her, internetové reklamy, či anket

–          je procentuální podíl dohodnuté metriky

–          jedná se o měřitelný ohlas, reakci nebo odpověď

–          může sloužit jako relevantní podklad pro vypracování analýzy nebo doporučení

–          nejčastější využití je u konkrétních a časově omezených akcí, nikoli v obecném použití

–          výsledné číslo ukazuje, kolik z oslovených vůbec bylo ochotno zareagovat na oslovení

–          mohou to být Leady, odpovědi na otázku a podobně

–          responsí se zpravidla neoznačují uskutečněné prodeje

–          mobilní ticketing

–          umožňuje nabízet, platit a ověřovat „vstupenky“ prostřednictvím mobilního telefonu

–          výhodou je redukce nákladů na tisk vstupenek, na osobní prodej a odstranění finančních ztrát
spojených s falšováním tištěných vstupenek

–          neboli zadržování odcházejících zákazníků

–          nastává převážně v době nasycenosti trhu

–          příliv nových zákazníků již nenahrazuje vyčerpaný potenciál stávajících zákazníků
nebo v horším případě odliv těch nespokojených

–          na základě znalosti zákazníků s nimi lze pracovat a aktivně preventivně zabraňovat jejich odlivu

–          součástí komplexního řešení může být segmentace, řízená komunikace, případně také
věrnostní systém pro zvýšení loajality

–          anglicky křížový prodej

–          účelem je navýšit celkovou objednávku zákazníka doporučením souvisejícího zboží

–          za Cross Selling tedy například může být považováno jednání prodejce mobilních telefonů,
který k objednanému telefonu automaticky nabídne i pouzdro na telefon a autonabíječku

–          Cross Selling se však může uplatnit i v nabídce služeb, například pokud se dvě společnosti, které si přímo
nekonkurují, ale obě nabízí vhodně se doplňující služby, domluví na vzájemném prodeji těchto služeb

–          prostředí internetu a e-shopů pak takovýto Cross Selling ještě zefektivňuje, neboť je poměrně jednoduché
jej do systému obchodu implementovat

–          anglicky navyšovací prodej

–          Up Selling označuje snahu prodat dražší řešení zákazníkova problému,
např. vyšší model výrobku či pokročilejší verzi služby

–          Například:

v případě počítačů se mu pokouší prodat dražší počítač byť s výkonnějšímiparametry
v případě dovolené se snaží prodat stejnou lokalitu ale třeba lepší (= dražší) hotel
atd……

–          s rozvojem internetu a e-shopů se jeho význam ještě zvyšuje

–          typickým příkladem jsou srovnávače cen a parametrů, které podprahově útočí právě na nutkání koupit
o něco lepší model, i když je dražší

–          Up Selling klade poměrně vysoké nároky na segmentaci zákazníků

Obchod a obchodní vztahy (Sales)

V této kategorii se nacházejí informace a pojmy, které přímo souvisí s prodejem, obchodováním, obchodními aktivitami a obchodními společnostmi.

Vlastnická struktura společností:

Konsolidované vlastnictví – rodinná firma

Investor (private equity) – investorský fond, investor

Rozptýlené vlastnictví – akciová společnost, burza, …

–          Business-to-business

–          obchodník → obchodník

–          týká se obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi dvěma společnostmi

–          v tomto typu obchodních vztahů není kontaktován koncový zákazník

–          významným rysem modelu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu, oproti důrazu na
získání zákazníka

–          B2B vztahy většinou fungují na principu elektronické výměny dat

–          Business-to-consumer (client)

–          Obchodník → koncový zákazník (spotřebitel)

–          Týká se obchodních vztahů mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky

–          Business-to-government

–          Obchodování s vládou

–          Jde o vztahy mezi obchodními společnostmi a v širším slova smyslu státem a státními institucemi
(veřejnoprávním sektorem)

–          Customer Relationship Management

–          systémy pro podporu řízení vztahů se zákazníky
(získávání, shromažďování a rozvíjení informací a znalostí o klientech)

–          cílem je posílení kontaktů se ziskovými klienty, efektivnější komunikace a vedení obchodu

–          základem je databáze

–          při zodpovědné práci s CRM umožňuje velmi dobrou zastupitelnost obchodníků

–          pojem, který obecně označuje zajištění určité části činnosti firmy jinou, externími zdroji (externí firmou)

–          zjednodušeně tedy outsourcing představuje jakýsi pronájem externích zdrojů

–          smyslem outsourcingu je nedělat to, co pro firmu může zajistit někdo jiný levněji,
a raději se soustředit na tu oblast podnikání, která je předmětem podnikání dané firmy

–          Outsourcing také umožňuje přechodně zvýšit kapacity firmy a vyhovět tak náhlé poptávce

Strategické analýzy a strategie

V této kategorii se nacházejí informace a pojmy, které přímo souvisí se strategickým managementem,
kategorie obsahuje nejčastější strategické analýzy a nejčastěji užívané strategie.

Bostonská matice (někdy také BCG matice)

–          Vyvinula ji americká konzultantská společnost Boston Consulting Group (BCG)

–          ukazuje spojitosti mezi tempem růstu obchodů a konkurenční pozicí společnosti

Bostonská matice má 4 kvadranty:

 • Dojné krávy (Cash Cows)
 • Bídné (Hladové) psy (Dogs)
 • Otazníky (Question marks)
 • Hvězdy (Stars)

 

Dojné krávy

 • Hlavní finanční opora firmy, přinášejí vysoké zisky, aniž by vyžadovaly větší finanční vklady. Umožňují podporovat rozvoj nových aktivit, případně krýt ztráty z útlumu neziskových výrobků nebo aktivit

 

Bídní psi

 • Patří sem produkty, které končí svou komerční dráhu. Je na zvážení podniků, jak dlouho se vyplatí příslušný produkt udržovat na trhu a podporovat jejich prodej zesílenou marketingovou politikou

 

Otazníky

 • Jde o výrobky ve stádiu zavádění na trh, vyžadují značné finanční vstupy, ale jsou šancí do budoucna. Průzkum trhu rozhodne, jestli do nich dále investovat nebo je stáhnout

 

Hvězdy

 • Produkty, které mají nejlepší obchodní výsledky co do růstu tempa obratu, tak do podílu na trhu. Udržení těchto výsledků je také finančně náročné, ale výsledkem je vysoký zisk

Metoda strategické analýzy používaná nejčastěji v obchodě a marketingu

 

Jejím úkolem je identifikovat:

 • Silné stránky      (Strengths)
 • Slabé stránky     (Weaknesses)
 • Příležitosti           (Opportunities)
 • Hrozby                  (Threats)

 

–          Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů

–          Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na
straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného
střetu

–          Nazývána též: PESTL, PEST

–          Je označována jako prostředek pro analýzu změn okolí

Jednotlivými hodnotícími faktory / hledisky pro změny jsou:

 • Sociální hledisko                                                 (Social)
 • Právní a legislativní hledisko                             (Legal)
 • Ekonomické hledisko                                         (Economic)
 • Politické hledisko                                                (Policy)
 • Technické nebo technologické hledisko         (Technology)

 

–          Analýza SLEPT je identická s analýzou PEST s tím rozdílem, že pořadí a počet faktorů se mění

–          V některých oborech nebo právně stabilních a vyspělých státech není za potřebí pracovat s právním faktorem
(„L“). V těchto případech je pak analýza o toto hledisko kratší i ve svém názvu

–          angl. Value chain

–          Někdy též Porterův řetězec (podle autora Michaela Portera)

–          hodnotový řetězec byl vyvinut jako primární nástroj sloužící k identifikaci možností, jak vytvořit větší hodnotu
pro zákazníka

–          Veškeré společnosti zahrnují soubor aktivit, jejichž hlavním cílem je navrhovat, vyrábět, distribuovat
a podporovat své výrobky

–          Hodnotový řetězec charakterizuje každý podnik a jeho procesy jako probíhající řadu dílčích činností, které
společně ovlivňují pozici podniku ve vztahu k zákazníkům i ke konkurenci


Hodnototvorné činnosti lze rozdělit na dva všeobecné typy:

 • primární činnosti
  • Řízení vstupních operací             (Inbound logistics)
  • Výroba a provoz                           (Operations)
  • Řízení výstupních operací           (Outbound logistics)
  • Marketing a odbyt                        (Marketing & sales)
  • Servisní služby                               (Service)

 

 • podpůrné činnosti
  • Obstaravatelská činnost    (Procurement)
  • Technologický rozvoj          (Technology)
  • Řízení pracovních sil           (Human Resource Management)
  • Infrastruktura podniku       (Firm Infrastructure)

–          angl. Value network

–          systém partnerství a aliancí, které podnik uzavírá za účelem zásobování, zvyšování a dodávání své nabídky

–          zahrnuje dodavatele firmy a také jejich dodavatele, stejně jako přímé zákazníky firmy a jejich koncové
zákazníky

–          pomáhá mezi nimi nastavit symbiotický vztah

–          zahrnuje hodnotové vztahy s dalšími subjekty, například univerzitami, výzkumnými pracovišti nebo vládními
a kontrolními orgány

–          těžiště konceptu je zaměřeno dovnitř firmy, směrem ke zvyšování přidané hodnoty, efektivity a výkonnosti

–          používaná zkratka BSC

–          jde o systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku

–          metoda v managementu, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření
výkonu

–          Metoda BSC vznikla jako reakce na zjištění, že řada strategických záměrů nebyla dotažena do praxe

–          Mnoho firem má problém s reálným propojením strategií s operativními činnostmi

–          Na základě toho není strategie implementována do všech podnikových oblastí a není možné měřit dosažení
strategických cílů

Soubor nástrojů, které BSC poskytuje, měří výkonnost podniku pomocí čtyř perspektiv:

 • finanční
 • zákaznické
 • interní podnikové procesy
 • učení se a růst

 

Perspektivy umožňují sledovat nejen finanční výsledky, ale také:

 •  jak jsou podniky schopny zajišťovat hmotná i nehmotná aktiva potřebná ke svému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti
 • jak vytvářejí hodnotu pro současné i budoucí zákazníky
 •  jak se musí zlepšit kvalita lidských zdrojů, systémů a způsobů práce, které jsou nezbytné pro zvyšování budoucí výkonnosti

–          je marketingová strategie charakteristická zaměřením se na nové produkty a nové trhy

–          jako nástroj výrobkové politiky představuje rozšíření sortimentů o nové druhy produktů ze zcela odlišných
oborů výroby či služeb

 

Strategie diverzifikace má následující 3 formy:

 • Horizontální diverzifikace
  •  jedná se o rozšíření stávajícího výrobního programu o produkty, které s ním věcně souvisí. Lze tedy využít zkušenosti z již použitých technologií, materiálů či kvalifikovaných pracovníků
  • Např.: Výrobce kancelářských strojů rozšíří program o výrobu PC
 • Vertikální diverzifikace
  • představuje prohloubení programu jak ve směru prodeje dosavadních produktů, tak směrem k surovinám a výrobním prostředkům
  • Např.: Výrobce kancelářských strojů se angažuje ve výrobě mikročipů a otevře si vlastní prodejní síť s PC obchody
 • Laterární (soustředěná) diverzifikace
  • představuje vstup do nových oblastí a trhů
  • výrobce kancelářských strojů je činný v kosmetické technice

–          Diferenciace je zaměřena na vytvoření jedinečné nabídky u určitého druhu produktu či jeho image

–          znamená schopnost využít rozdílné vlastnosti, kvality nebo image, ať už fyzické nebo psychologické povahy,
což následně odliší produkt od těch, které nabízejí konkurenti

–          podmínkou úspěšnosti je podrobná znalost zákazníka, konkurence a napodobitelnosti produktu

 

Strategie diferenciace má následující 2 formy:

 • Horizontální diferenciace
  • Při horizontální diferenciaci si vyžaduje výroba jednotlivých produktů stejné množství vstupů, přičemž výsledné produkty se liší svým designem
  • Příkladem může být skupina standardních televizních přijímačů stejné cenové kategorie. V obecné rovině jsou všechny produkty určeny ke stejnému účelu, ovšem jejich design se může lišit, jednotlivé značky mají někde něco navíc a jiným zase něco chybí
  • Jiným příkladem může být jedna značka určité automobilky, kdy jsou auta vyráběna v různých barevných provedeních

 

 • Vertikální diferenciace
  • jedná se o skupinu produktů, které je možné seřadit podle rozdílné kvality, například spolehlivosti nebo bezpečnosti, na nichž se většina spotřebitelů shodne,
  • Lepší výrobek obvykle vyžaduje vyšší spotřebu výrobních vstupů a vyšší náklady
  • Příkladem mohou být různé značky automobilů u jedné automobilky, od vozů nižší třídy, přes vozy nižší střední třídy, vozy vyšší střední třídy až po luxusní automobily

–          Metoda SMART je souhrn pravidel, která pomáhají efektivně definovat rámec či cíl strategického plánování
nebo obecně jakéhokoliv projektu

Cíl by měl splňovat následující charakteristiky:

 • Specifický                    (Specific)
  • navrhované řešení by mělo být přesně popsáno; tzn. mělo by být definováno, co je přesně a konkrétně předmětný problém a jak bude vyřešen
 • Měřitelný                     (Measurable)
  • měřitelnost spočívá ve schopnosti ověřit, že navržené řešení bylo úspěšně realizováno. Současně by měl mít strategický plán (projekt) nastaven mechanismus kontroly úspěšnosti
 • Odsouhlasený             (Aligned)
  • řešení musí odpovídat potřebám svého příjemce, s řešením musí souhlasit ten, kdo bude daný cíl plnit
 • Realistický                    (Realistic)
  • řešení musí být skutečně dosažitelné. Současně by cíl neměl být ani příliš ambiciózní, ani příliš nízký
 • Definovaný v čase      (Timed)
  • řešení musí být zakotveno v určitém časovém horizontu, v němž by mělo být dosaženo.

–          Stakeholder / Stakeholdeři

–          Volně obsahově lze přeložit jako „zainteresované strany

–          Jde o skupiny lidí, bez jejichž podpory by organizace přestala existovat


Lze je rozdělit na:

 • Vnitřní
  • Zaměstnanci, manažeři, odbory, vlastníci

 

 • Vnější
  • Dodavatelé, obchodní partneři, věřitelé, místní samospráva, vláda

Horizontální integrace

 • spojování podniků podobného zaměření s cílem získat větší podíl na trhu daného výrobku či služby
  (sjednocují se konkurenti)

 

Vertikální integrace

 • spojování podniků tak, že se sjednocují dodavatelé a odběratelé

–          angl. Core Competencies

Jde o souhrn:

 • Vědomostí
 • Dovedností
 • Schopností
 • Postojů
 • Hodnot

důležitých pro osobní rozvoj

 

–          Klíčová kompetence je schopnost, aktivum nebo technologie, které přinášejí hodnotu zákazníkům,
podporují růst firmy a odlišují firmu od jejich současných i budoucích konkurentů

–          Klíčové kompetence vedou k získání a udržení konkurenční výhody na trhu

Požadavky na klíčové kompetence:

 • Relevance a důležitost pro rozhodování zákazníka
 • Obtížná napodobitelnost
 • Možnosti využití ideálně na více trzích

–         Disciplína, která analyzuje široké spektrum konfliktních rozhodovacích situací, které mohou nastat
kdekoliv, 
kde dochází ke střetu zájmů

–          Vznik ve 40. letech 20. Století

–          Využívána behaviorální ekonomií (BE se zabývá dopady sociálních, kognitivních a emocionálních faktorů
na ekonomické rozhodování jednotlivců a institucí)


Typy her:

 • Hry s nulovým součtem
  • Vítězný hráč získává na úkor ostatních
  • Nazýváno   výhra – prohra (win – lose)
  • Příkladem takové hry jsou například šachy nebo poker
 • Hry s nenulovým součtem
  • zisk jednoho hráče nemusí pro jiného hráče nutně znamenat ztrátu
  • v komunikaci jde o tzv. kompromis
  • nazýváno   výhra – výhra (win – win)
  • nejčastěji aplikováno v podnikání, obchodě
 • Hry se záporným součtem
  • Obě strany vztahu prodělají, na obě strany má nedohoda negativní vliv
  • Nazýváno    prohra – prohra (lose-lose)
  • V byznyse a podnikání nebývá častým jevem, daleko častěji se objevuje například v politice
Back To Top