skip to Main Content
+420 608 177 335 [email protected]

BBA

Profesní vzdělávací program Bachelor of Business Administration (BBA) se vždy skládá ze šesti modulů, jde o základní manažerský stupeň vzdělání a je zaměřen především na získání široce uplatnitelných teoretických znalostí.

Studium v profesním vzdělávacím programu BBA probíhá pouze elektronickou formou (on-line), nazývanou také eLearning. eLearning probíhá formou samostudia což umožňuje přihlásit se ke studiu kdykoli v průběhu roku.

Úspěšní absolventi mohou dále pokračovat ve studiu MBA za zvýhodněných podmínek.

MI_MBA_LETAK_DLko

Profesní vzdělávací program BBA ve specializaci Principy a teorie Managementu je zaměřený na představení základních teoretických poznatků, principů a metod managementu.

Cílem oboru je studentům přiblížit fungování managementu, poskytnout teoretické poznatky z několika oblastí managementu a zároveň pochopit rozhodnutí a jednání ostatních lidí, se kterými se denně setkává nebo tato rozhodnutí musí naplňovat. Studující se naučí rozeznávat mezi různými styly vedení, udělají si představu o celé oblasti lidských zdrojů a personalistiky, získají poznatky o marketingových nástrojích pro zvýšení efektivity, ekonomických výsledků nebo zlepšení komunikace, zjistí, co vše patří do firemní kultury a co je myšleno firemní identitou a v neposlední řadě naleznou mechanismy pro lepší využívání času a pro lepší sebe prezentaci.

Studium je určeno zejména absolventům, odborníkům s krátkou praxí, budoucím manažerům nebo těm, kteří jsou pracovně velmi vytíženi a preferují dálkové studium elektronickou formou (on-line studium).

V rámci oboru MN jsou studovány následující moduly:

1.  Základy managementu

2.  HR Management

3.  Sociální a komunikační dovednosti manažera

4.  Firemní kultura a identita

5.  Timemanagement

6.  Společenský protokol a etiketa pro manažery

+

Diplomová práce

Leták k oboru Principy a teorie Managementu je ke stažení zde

Profesní vzdělávací program BBA ve specializaci Veřejná správa je zaměřený na představení základních informací a aktuálních témat z oblasti veřejné správy.

Cílem oboru BBA Veřejná správa je studujícímu usnadnit jeho případný vstup do této oblasti nebo již aktuální pozici ve veřejné správě posílit.

Studenti se seznámí se základním členěním české veřejné správy, pochopí její hierarchii a primární úkoly.
V návaznosti na to se seznámí s vymezením pojmů korupce a protikorupční opatření a zasadí si je do právního rámce ČR, seznámí se se specifiky řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, osvojí si možnosti efektivní komunikace a také znalosti z oblasti diplomatického protokolu a nakládání s časem.

Program BBA Veřejná správa je určen především pro starosty, místostarosty, zastupitele a radní obcí a krajů, úředníky a zaměstnance územních samosprávných celků, zaměstnance státní správy, obecně zaměstnance veřejnoprávního sektoru včetně příspěvkových a neziskových organizací a všechny ostatní, kteří chtějí kvalifikovaně porozumět principům fungování veřejnoprávních institucí.

V rámci oboru VS jsou studovány následující moduly:

1.  Veřejná správa v ČR

2.  Korupce a protikorupční opatření ve VS

3.  Řízení lidských zdrojů ve VS

4.  Efektivní komunikace ve VS

5.  Diplomatický protokol a etiketa

6.  Timemanagement

+

Diplomová práce

Leták k oboru Veřejná správa je ke stažení zde

MBA

Cílem našich manažerských programů Master of Business Administration (MBA) je studujícímu usnadnit jeho pracovní pozici na trhu práce a zvýšit jeho konkurenční výhody, posílit jeho strategické rozhodování, osobní rozvoj, komunikační kompetenci, ale i vedení a motivování týmů. Po celou dobu studia platí, že veškerá výuka a průběžné proškolování je orientováno na získání praktických a široce uplatnitelných dovedností.

MI_MBA_LETAK_BUSINESS

MI_MBA_LETAK_PUBLIC

Profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Public Relations a mediální komunikace (PR) pracuje se současnými trendy v oblasti teorie i aktuálních metodám v oblasti PR a komunikačního managementu, avšak pracuje zejména s praxí a každodenní reálnou použitelností.

Cílem MBA PR je studujícím usnadnit a zefektivnit jeho pracovní pozici, komunikační rozhodování, navazování
a udržování vztahů, komunikační kompetenci, ale i vedení a motivování týmů. Veškerá výuka a průběžné proškolování je orientováno na získání praktických dovedností v oblasti elektronické, osobní, skupinové nebo mediální komunikace.

Jednoleté studium MBA PR je rozloženo do dvou semestrů po pěti předmětech, v druhém semestru je navíc zařazen samostatný formát – Diplomová práce.

Program MBA PR je určen pro všechny, kteří se při své práci setkávají s nutností komunikace s veřejností, klienty, zájmovými skupinami, zaměstnanci či organizují vnější vztahy, informační kampaně a mediální strategie. Tento typ studia je vytvořen pro všechny, kteří se chtějí zlepšit v prezentačních technikách, vyjednávání a argumentaci.

Profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Veřejná správa vychází z potřeb a aktuálních témat v oblasti managementu veřejné správy, avšak dává důraz  zejména na praxi s každodenní reálnou zkušeností v této specifické oblasti.

Cílem MBA Veřejná správa je, aby student získal manažerské znalosti a dovednosti běžné pro komerční sektor a efektivně je uplatňoval ve veřejné správě.  Z manažerského pohledu je cílem osvojit si principy managementu a aplikovat je ve specifických podmínkách s důrazem na procesy, cíle, projekty a použitelnost výstupů.

Jednoleté studium MBA Veřejná správa je rozloženo do dvou semestrů po pěti specializačních modulech, v druhém semestru je navíc zařazen samostatný formát – Diplomová práce.

Program MBA Veřejná správa je určen především pro starosty, místostarosty, zastupitele a radní obcí a krajů, úředníky a zaměstnance územních samosprávných celků, zaměstnance státní správy, obecně zaměstnance veřejnoprávního sektoru včetně příspěvkových a neziskových organizací a všechny ostatní, kteří chtějí kvalifikovaně porozumět principům fungování veřejnoprávních institucí v manažerské době.

Profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Security – bezpečnostní studia představuje aktuální stav v oblasti komerční bezpečnosti a pohled na její výkon.

Pracuje zejména s legislativou, obvyklou praxí a každodenní reálnou zkušeností.

Cílem programu je představit komerční bezpečnost jako jedno z témat budoucnosti. Komerční bezpečnost existuje de facto sama o sobě. Tuto existenci vyvolaly společenské vztahy a potřeby společnosti. Přesto její popis v zákoně nebyl dlouhá léta ukotven, přestože se jedná o oblast dotýkající se velmi blízko aktivitám svěřeným pouze státu – tedy ochrana osob a majetku.

Pojem bezpečnost obsahuje velmi široké spektrum činností. Zahrnuje do sebe ochranu státního území, obyvatelstva, ochranu lidských a společenských zájmů, až po ochranu jednotlivce, jeho zdraví, života a majetku, před všemi škodlivými jevy a událostmi, které lze předvídat nebo ovlivňovat lidskou činností nazývanou bezpečnostní ochrana. Ve které části tak širokého spektra bude komerční bezpečnost vlastně působit? Pro správné chápání obsahu je potřebné ji nejprve vymezit.

V negativním vymezení to znamená určit činnosti, které do komerční bezpečnosti nemohou spadat. Jsou to určitě bezpečnostní činnosti realizované bezpečnostními subjekty popsanými ve speciálních zákonech o Armádě ČR,
o Policii ČR, Městské a obecní policii, o Vězeňské službě či Celní správě. Pozitivní vymezení se naopak opírá o existenci takových bezpečnostních činností, které de facto existují nezávisle na těchto subjektech a dokonce se dále spontánně vyvíjejí dle potřeb obyvatelstva, trhu nebo logicky vyplývají z právní úpravy společenských vztahů. Do pozitivního vymezení patří ochrana majetku jedince, převoz peněz a cenností fyzickým a právnických osobám nebo detektivní služby.

Program MBA Security je určen všem, kteří při své práci zajišťují ochranu osob a majetku nebo jsou na výkonných funkcích v rámci bezpečnostních složek, integrovaného záchranného systému případně vykonávají činnosti na úseku prevence kriminality.

V praxi ho využijí zejména pracovníci a zaměstnanci bezpečnostních nebo detektivních služeb, nebo ti, kteří se na tyto pozice připravují. Vhodný je i pro budoucí podnikatele v oblasti komerční bezpečnosti nebo stávající příslušníky Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Vězeňské služby, Justiční stráže, Celní správy nebo Městských policií, kteří plánují odejít do civilu ale chtějí i nadále působit v oblasti bezpečnosti, komerční bezpečnosti nebo obecně oblasti security. 

Program MBA Security je připravován a přednášen ve spolupráci s Asociací soukromých bezpečnostních služeb a ve spolupráci s Bohemia asociací detektivních a ochranných služeb.

Garantem oboru je pak prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb JUDr. Jiří Kameník.

Profesní vzdělávací program MBA ve specializaci Executive Management (EM) představuje profilový manažerský studijní program. Jedná se o absolutní TOP studijní program zaměřený na celkové řízení firem.

Pracuje zejména s myšlenkou efektivního nebo výkonnostního řízení podniku,  obvyklou praxí a každodenní reálnou zkušeností.

Program MBA Executive Management je určen všem, kteří při své práci zajišťují chod a řízení podniku, výkonným manažerům výrobních i nevýrobních podniků nebo společnostem v oblasti služeb.

V praxi ho využijí zejména pracovníci středního, vyššího a top managementu včetně majitelů firem a samostatných podnikatelů.

Vhodný je i pro budoucí podnikatele, kteří nechtějí chybovat jako mnozí jiní před nimi.

Studiem MBA ve specializaci Executive management nezískáte pouze základní teoretické znalosti jak řídit procesy, projekty a spolupracovníky, získáte kromě teoretických znalostí hlavně praktické rady a návody jak uspět a jak si poradit v krizových situacích. 

Absolventi tohoto profilového manažerského oboru budou mít komplexní znalosti a velmi důležité kontakty na odborníky, na které se i v budoucnu mohou kdykoli obrátit.

V rámci oboru EM jsou přednášeny předměty typu:

Management a jeho historie, Ekonomie, Marketing, Management lidských zdrojů a personalistika, Management kvality, Podniková ekonomika a manažerské finance, Organizace a řízení výrobních a nevýrobních firem, Strategický management, Právo pro manažery, Procesní management a další

Zakončení studia je v podobě odevzdání Diplomová práce.

MPA

Profesní vzdělávací program Master of Public Administration (MPA) je manažerské vzdělání, které je přizpůsobené podmínkám a potřebám veřejné sféry.

Program MPA je zaměřen na bezchybný výkon profese v rámci centrálního státního úřadu, územního samosprávného celku nebo jakékoli jiné veřejné organizace. 

Studium v profesním vzdělávacím programu MPA je zaměřeno na stávající vedoucí oddělení, vedoucí nebo ředitele odborů, top management daných organizací s důrazem na dodržování a zkvalitňování procesů ve veřejné sféře.

MI_MBA_LETAK_PUBLIC

LL.M.

Od roku 2016 nabízíme možnost studia v ryze právním oboru Master of Law (LL.M.) zaměřeném na na oblast veřejné správy (Public Law) nebo podnikového a obchodního práva (Corporate Law).

Cílem tohoto studijního programu pro manažery a vedoucí pracovníky je osvojení si konkrétních právních oblastí
a problematik, které následně využijí v praxi.

Pro manažery z veřejné správy jde o nadstavbové prohlubující studium s vysokou přidanou hodnotou v podobě rozebírání praktických případů a reálných kauz jednotlivými lektory.

Pro manažery z komerční sféry jde o nadstavbové studium s vysokou přidanou hodnotou především v oborech,
se kterými se denně setkávají při výkonu své funkce i když nejsou právníky.

Program LL.M. je určen jak právníkům tak neprávníkům, obecně zvyšuje právní povědomí absolventů a dává jim možnost rychleji a efektivněji řídit lidi i procesy v organizaci.

MI_MBA_LETAK_PUBLIC

MI_MBA_LETAK_BUSINESS

Privátní forma studia

Privátní forma studia je zcela novou možností, jak získat titul MBA, MPA nebo LL.M.

Jedná se o službu, která umožňuje zájemcům o studium získat a nárokovat si zcela individuální přístup ke studiu, absolvování přednášek a plnění studijních povinností. V praxi to probíhá tak, že budoucí student se rozhodne pro studium některého z nabízených oborů. V rámci individualizace oboru v privátní formě studia však může dojít
k navýšení rozsahu jednotlivých přednášek, může dojít ke změně skladby jednotlivých předmětů a hlavně
je kladen daleko větší důraz na individualizaci potřeb studenta a jejich naplňování.

V rámci vybraného oboru lze změnit strukturu přednášek tak, aby plně vyhovovala představám studenta a zároveň aby byly přednášky přínosem a student tak neabsolvoval předměty, v nichž se orientuje a ovládá je. V rámci konkrétních potřeb lze seskládat vybraný obor nově i zařazením konkrétních a předem odsouhlasených lektorů, kteří pomohou studentovi nejen v profesním rozvoji, ale zároveň budou i lidsky a osobnostně pro studenta přínosem. Obory lze
i několikanásobně rozšířit svým rozsahem případně se zaměřit více na praktický nácvik v jednotlivých předmětech, pokud je studentovi teorie známa.

Privátní forma studia zároveň znamená, že student se účastní přednášek sám nebo maximálně ve dvojici s osobou, kterou on sám určí nebo vybere. V privátní formě studia existuje i možnost pořádat přednášky v místě a čase, které přednostně vyhovuje studentovi, tedy i s možností studia na vlastním pracovišti.

Cena za studium v privátní formě je stanovována individuálně a je přímo závislá na rozsahu studia, jeho hloubce
a konkrétních potřebách v návaznosti na vybraný obor.

Vzhledem k tomu, že se jedná o privátní formu, tak studium lze začít kdykoli v průběhu kalendářního roku a student tím pádem není vázán na obecně vyhlašované termíny zahájení studia.

Privátní forma studia je určena především pro velmi vytížené manažery, podnikatele nebo státní zaměstnance. Je často také využívána mediálně nebo společensky známými osobami, které s ohledem na své společenské postavení nebo obecnou známost nechtějí nebo nemohou studium absolvovat ve větším počtu studentů nebo ve standardních studijních skupinách. Privátní forma studia je zároveň diskrétní formou studia. Diskrétnost a komfort našich studentů je pro Manažerský institut dlouhodobě jednou ze základních priorit.

Více se o privátní formě studia máte možnost dozvědět na osobní schůzce. Neváhejte nás kontaktovat a domluvit termín setkání.

Studijní oddělení:

Telefon:    +420 608 177 335 

Mail:          [email protected]

MI_MBA_LETAK_DLko

Cena studia

Cena za studium MBA, MPA, LL.M.:    79 400 Kč

Cena za studium BBA:                            34 400 Kč

  • Ceny jsou konečné a nebude k nim již připočítáváno DPH
  • Některé předměty jsou samostatně akreditovány u Ministerstva vnitra ČR
  • Při financování je možná spoluúčast zaměstnavatele (úřadu)
  • Platbu lze rozložit do několika splátek bez navýšení ceny

MI_MBA_LETAK_DLko

MI_MBA_LETAK_PUBLIC

MI_MBA_LETAK_BUSINESS

Back To Top